Alphabet Recognition


RFSTQ
VCPJY
MUDIK
OANHB
ZGL
WEX
dpgfy
nrkwi
sulch
jqeva
zto
bmx